ที่อยากจะให้อ่านครีมรักษาสิว

ทีอยกาจะหให้อ่าน น้อง ๆ ว่าอยากจะให้อ่านมากๆเลยผมไม่อยกาจะให้คิดว่าที่ผานมาผมเองไม่ได้เขียนบทคามต่าง ๆ หรือว่าวิธีการต่าง ๆ มาเพ่ือให้สิว หาย มันไม่น่จะเกิดขึ้นมากับตัวเองได้อย่างนี้ ทำให้ ผมเองได้คิดว่าจะหายได้อย่างไร มันไม่นาคิดว่า ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>